AVÍS LEGAL Y LOPD

Titular : READY2SCAPE, SCP

NIF : J67402933

CP : 08402

Localitat : Granollers

Província : Barcelona

e-mail: info@ready2scape.com

AVÍS LEGAL

El website www.ready2scape.com y www.ready2scape.es pertany a READY2SCAPE, SCP i té per objecte informar de les activitats, productes i serveis, proveir l’oferta i prestació dels mateixos d’acord amb els seus termes i condicions i facilitar-ho als clients. Per l’accés a aquesta website i a qualsevol de les seves pàgines vostè tindrà la consideració d’Usuari, i implica conèixer i acceptar les advertències legals, les condicions d’ús i els termes continguts en ella.

La informació facilitada per ready2scape ha de ser considerada per l’usuari a manera d’introducció, sense que pugui estimar com a element determinant per a la presa de decisions, declinant l’empresa tota responsabilitat per l’ús que pugui verificar-se de la mateixa en aquest sentit, i de forma específica s’ha d’entendre que aquesta informació, sotmesa a la normativa vigent a Espanya, no va destinada a aquells usuaris que actuïn sota altres jurisdiccions d’Estats que exigeixin el compliment de requisits diferents per a la posada a disposició, divulgació o publicitat de serveis. Amb caràcter general, les relacions entre l’empresa i els seus clients derivades de la contractació dels productes i / o serveis continguts en la present web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

READYY2SCAPE, SCP es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació, sense previ avís. Especialment, es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu lloc web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies aliens a l’empresa que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per a l’adequat funcionament de l’esmentat website.

En cap cas READYY2SCAPE, SCP serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per accedir i usar el lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i / o atacs informàtics. READYY2SCAPE, SCP tampoc serà responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat d’aquest website i, de cap manera, de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

READYY2SCAPE, SCP garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació pels llocs web, i el seu tractament d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en particular amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. READYY2SCAPE, SCP ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de les dades personals legalment establertes. Certs serveis prestats a la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals de les que serà informat detalladament.

READYY2SCAPE, SCP podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs web s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat, quedant informats, els usuaris, que el responsable del tractament dels mateixos és READYY2SCAPE, SCP amb domicili social al Carrer Voluntaris 92, número 7-9 Granollers (Barcelona) i telèfon 628865807. Així mateix, els usuaris queden informats de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades, així com el dret a la limitació o oposició al tractament de les seves dades, i a retirar el consentiment prestat, en qualsevol moment. Tot això sense perjudici del dret a presentar una reclamació a través de l’e-mail info@ready2scape o davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es) si entenen que no han obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.