CONDICIONS DE COMPRA

CONDICIONS DE COMPRA I DRET DE DESISTIMENT

READY2SCAPE, SCP constitueix un operador de serveis de contractes a distància, regulats en el Títol III del Reial Decret Legislatiu 1/2007, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. READY2SCAPE, SCP és responsable de la prestació dels seus serveis, així com de resoldre les reclamacions del comprador.

El consumidor té dret a la garantia de conformitat que preveu la legislació segons la qual el bé lliurat ha de ser conforme al contracte, i a la qual legalment està obligat el prestador de serveis (Garantia Legal).

El comprador té dret de desistiment durant un termini de 14 dies naturals, des de la contractació del servei, excepte en la venda dels productes exceptuats per la legislació vigent.

Serà suficient que enviï la seva comunicació abans que finalitzi el període de desistiment de 14 dies sempre que el servei no hagi estat prestat de forma fefaent per mitjà de burofax o carta certificada amb justificant de recepció.

En cas de desistiment, READY2SCAPE, SCP li reemborsarà el preu del servei en un termini de 15 dies, des de la recepció de la devolució, utilitzant el mateix mitjà de pagament amb què s’hagi realitzat la compra.

El dret de desistiment no serà aplicable en els supòsits establerts a l’art. 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, i que es relacionen:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
b) El subministrament de béns o la prestació de serveis on el preu depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

L’usuari podrà canviar la data i hora de la seva reserva sempre que ho faci amb 2 o més dies d’antelació a la data reservada inicialment. Per a això s’ha de posar en contacte telefònicament (628865807) o mitjançant correu electrònic (info@ready2scape.com), indicant el número de la reserva (que figura al e-mail de confirmació) i la nova data i hora escollides. READY2SCAPE, SCP comprovarà la disponibilitat de la data escollida, i l’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació de la nova data.

El dret de desistiment es podrà exercir mitjançant correu electrònic enviat a info@ready2scape.com havent d’establir en l’assumpte “devolució de producte comprat”.

Per a això podrà fer servir la següent plantilla:
Devolució de producte / servei adquirit
Nom i cognoms: ____________
E-mail de contacte: ______________
Producte comprat: ____________
Data de compra: ______________
Per mitjà del present escrit, sol·licito la devolució del producte / servei abans ressenyat sol·licitant devolució dels diners en el següent número de compte: _____________________